Prizes

האגודה הישראלית לפיזיקה שמחה לפרסם את רשימת הזוכים בפרסי האגודה לשנת 2019/20

פרס ע"ש יעקב בקנשטיין בפיזיקה עיונית  לחבר סגל צעיר

ד"ר רוני אילן, אוניברסיטת תל אביב - על תובנותיה התיאורטיות החשובות בנוגע לחומרים קוונטים, והתווית דרך פעילה לבחינת רעיונותיה בנסויי מעבדה

פרס ע"ש נתן רוזן בפיזיקה ניסיונית לחבר סגל צעיר

ד"ר יאיר הרכבי, אוניברסיטת תל אביב - על תצפיות וגלויים פורצי דרך בחחומים של סופרנובות, ארועי קריעה גאותית של כוכבים ע"י חורים שחורים, ומיזוג של זוגות כוכבי ניוטרונים

פרס ע"ש יואל רקח בפיזיקה עיונית  לסטודנט מצטיין

 עופר נויפלד, טכניון - עבור מחקריו המקוריים על כללי ברירה בתהליכים לא לינאריים ויישומם לספקטרוסקופיה מהירה מאוד של כיראליות

פרס ע"ש אשר פרס בפיזיקה ניסיונית לסטודנט מצטיין

אורי אבירם, מכון וייצמן למדע -  עבור פיתוח חיישן סורק חלוצי של חומרים קוונטיים דו-מימדיים ושימוש בו למחקר של גרפן דו-שכבתי מפותל