Survey

האגודה הישראלית לפיסיקה, מבקשת לבחון את  מסלול הקריירה האקדמי ומאפייני תלמידים לתואר ראשון ולתואר שני בפיסיקה,  בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

המחקר הינו מחקר ראשון מסוגו בישראל, מחקרים דומים נערכים באגודות מקצועיות מקבילות לנו בעולם, כמו לדוגמא ב  American Institute of Physics ומטרתם לספק מידע רלוונטי לקידום התחום, לבעלי העניין הרלוונטיים, בעיקר, המוסדות להשכלה גבוהה והאגודות המקצועיות.

המחקר יאפשר לאגודה ולמוסדות האקדמאים בישראל לקבל תמונת מצב כמותית רחבה אודות עמדות התלמידים לתואר ראשון ושני בפיסיקה בישראל וכן לבצע השוואות בין עמדות ומאפייני התלמידים במוסדות האקדמאים השונים בישראל ומקביליהם בעולם.

שאלון המחקר לתלמידי תואר ראשון כולל את הנושאים הבאיםרקע לימודי וצבאי, השכלה אקדמית, הישגים אקדמאים,  אטרקטיביות לימודי הפיסיקה ודימוי התחום וכן ציפיות וכוונות להמשך קריירה תעסוקתית ואקדמית.

שאלון המחקר לתלמידי תואר שני כולל את אותם הנושאים, בהתאמה לתלמידי התואר השני. בנוסף, נכללים בו הנושאים הבאים: תחום לימודים בתואר ראשון, הערכה סובייקטיבית של הישגים בתואר הראשון ושיקולים להמשך לימודים גבוהים בתחום.

לתשומת לבכם: ניתוח הממצאים יערך על ידי צוות המחקר ויועמד לרשות האגודה וכל הדיקנים באוניברסיטאות שייקחו חלק במחקר. השאלונים הינם אנונימיים והמשיבים להם  אינם מתבקשים לספק את שמותיהם, כתובת הדוא״ל שלהם או תעודת הזהות שלהם.

היכולת לבצע ניתוח מושכל של הנתונים והיכולת לקבל תמונה ביחס לכל פקולטה-אוניברסיטה בפני עצמה, תלויה במספר המשיבים לשאלון. מספר משיבים נמוך מדי, לא יאפשר ניתוח נתונים אודות התלמידים באוניברסיטה אמורה ומתוך כך גם לא תתאפשר השוואה שלהם ליתר המוסדות.

אנו מבקשים להודות לכם מראש על הסיוע ולהדגיש כי שת"פ שלכם  להשיב על השאלונים - הינו תנאי הכרחי להצלחת המחקר וליכולת של כולנו לתרום לקידום התחום, במבט לעתיד. כאות תודה על ההשתתפות במחקר, יוגרלו בין כלל המשיבים/ות לשאלונים חמישה פרסים על סך 500 ש"ח כל אחד.


להלן הקישורים לשאלונים:

קישור שאלון לתלמידי תואר ראשון בפיסיקה

https://goo.gl/forms/vqdbA0IVmQ6jeb2G3


קישור לשאלון לתלמידי תואר שני בפיסיקה

https://goo.gl/forms/YFm7n3UTI


בתודה ובברכה,

פרופסור אבישי גל ים

סגן נשיא האגודה הישראלית לפיסיקה