KAMAG

הזדמנות ייחודית להשתלב בעבודת מחקר מאתגרת ומעניינת בעלת חשיבות לאומית מהמעלה הראשונה.

 

קיימות מספר משרות פנויות במחלקה לפיסיקה בקריה למחקר גרעיני נגב (קמ"ג), המאפשרות שילוב של עבודת מחקר עיונית/ניסיונית וכן קשרי מחקר עם האקדמיה, כולל שבתונים.

 

בנוסף העבודה מקנה יציבות ובטחון כלכליים.

 

הפניה מיועדת לבעלי/בעלות תארים מתקדמים בפיסיקה, כאשר תינתן עדיפות לבעלי/בעלות תואר שלישי ומעלה. 

 

nrcnegev@gmail.com    :קורות חיים יש להעביר למחלקה לפיסיקה, קמ"ג בכתובת המייל