January 9th, 2020 - בחירות למועצת האגודת הישראלית לפיזיקה -הגשת מועמדות

January 9th, 2020 - בחירות למועצת האגודת הישראלית לפיזיקה -הגשת מועמדות

חברי אגודה נכבדים, 

האגודה הישראלית לפיזיקה קוראת  להגיש מועמדות לכהן במועצת האגודה עד לתאריך ה 1.2.2020. 

על המועמדים להיות חברי אגודה בשלוש השנים האחרונות ברציפות ולעמוד בתנאי התקנון כפי שמופיעים באתר האגודה. 

http://www.israelphysicalsociety.org/content/ips-regulations 

המועמדים יבחרו באסיפה הכללית שתתקיים במסגרת כנס האגודה ב 17/2/2020 במכון וייצמן 

נא לשלוח את מועמדותכם למייל האגודה

[email protected]

בברכה, 

אביטל רוזנטל, מזכירת האגודה הישראלית לפיזיקה

Newsletter Items: