Terms of use

תקנון שימוש ואופן ביצוע תשלומים באתר

 

1. כללי

   1.1. האתר מופעל על ידי האגודה הישראלית לפיזיקה (להלן:"האתר") ומשמש כפלטפורמה לגולשי האתר לקבל פרטים על אודות פעילות האגודה, ומאפשר, בין היתר, ביצוע תשלומים במסגרתו לפעילויות השונות של האגודה.

   1.2. הוראות התקנון יחולו על כל שימוש שיעשה באתר, ללא קשר לזהות המשתמש, בין אם הוא "משתמש", בין אם הינו "בעל האתר" ובין אם "מקבל שירות", כאשר מונחים אלו הינם הבסיס המשפטי לכל דיון מכל מין וסוג שהוא בין המשתמש לבין האתר.

   1.3. למען יובהר, בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה במשתמע, ובכל מקום בו נעשה שימוש בלשון יחד, הכוונה היא גם ללשון רבים.

   1.4. גלישה ו/או שימוש באתר ו/או רכישת שירות המוצע באתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי הוראות תקנון זה.

2. שירותי האתר

   2.1. האתר משמש כפלטורמה להכרת האגודה הישראלית לפיזיקה ופועלה, מאפשר יצירת קשר עם גורמים שונים באגודה, מציג פרסומים שונים ומגוונים בתחום, מידע על עניינים הנוגעים לאגודה ולפיזיקה בכלל, וכן מאפשר לשלם עבור כנסים ופעילויות האגודה שיפורסמו באתר מעת לעת.

   2.2. המחירים הנקובים באתר לא כוללים מע"מ, אלא אם מצוין מפורשות אחרת.

3. כשרות להשתמש באתר ולבצע תשלומים באמצעותו

   3.1. כל משתמש רשאי לשלם באתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

      3.1.1. הינו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

      3.1.2. הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות.

      3.1.3.    הינו בעל תא אלקטרוני ברשת האינטרנט.

   3.2. בעל האתר רשאי על פי דין לספק את השירות, ואין עליו כל מניעה על פי דין ו/או אחרת מלספק את השירות.

   3.3. חיוב מקבל השירות בעבור השתתפותו בכנס, המתבצע באמצעות האתר, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות המחאה או במזומן או בהעברה בנקאית או בתשלום במזומן עם ההגעה ביום הכנס.

4. אופן רכישת השירות

   4.1. כדי לבצע הזמנה של שירות יש תחילה לבחור את השירות מהמיקום הרלוונטי באתר. לאחר מכן יש להקליד את הפרטים הרלוונטיים בדף ההזמנה, כגון: שם, תעודת זיהוי,כתובת, כתובת אינטרנט, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

   4.2. לאחר מילוי הפרטים הנ"ל הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה".

   4.3. כדי שהשירות יסופק בהתאם למוסכם בין ספק השירות ובין מקבל השירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את אספקת השירות כמוסכם.

   4.4. ניתן לשלוח המחאות או מזומן לכתובת האתר כפי שתעודכן מזמן לזמן. העברות בנקאיות ניתן לבצע לחשבון שפרטיו, כדלקמן: בנק מזרחי טפחות בע"מ, סניף גן העיר (021) , חשבון מס': 532931  ע"ש: האגודה הישראלית לפיסיקה (להלן:"פרטי חשבון האגודה").

5. שירות לקוחות

לפרטים נוספים בקשר לאתר ולפעילותו, ניתן לפנות לאגודה הישראלית לפיזיקה, בכתובת המופיעה באתר, או באמצעי התקשרות אחר, כמפורט באתר.

6. שימוש במידע אודות המשתמש

   6.1. בביצוע תשלומים באמצעות האתר, יתבקש המשתמש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת, כתובת דואר- אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, כמפורט באתר (להלן: "המידע"). למרות שעל פי החוק המשתמש אינו מחוייב למסור את המידע, לא תוכל האגודה הישראלית לפיזיקה לספק לו את השירות המבוקש ולא תוכל להבטיח את השתתפותו בכנס אליו ביקש להירשם ללא קבלת מלוא המידע הנדרש באתר.

   6.2. המידע ביחס לכל משתמש יימצא במשרדי האגודה הישראלית לפיזיקה, ויישמר במאגר המידע של מפעילת האתר, שתהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצרכים פנימיים של האתר ו/או מפעיליו, לרבות מתן שירותים למוסרי המידע, וכן תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, כל עוד אין בו משום עבירה על החוק ו/או כל שימוש שיידרש עפ"י דין.

   6.3. גלישה באתר מהווה הסכמה של המשתמש לשימוש במידע כאמור.

   6.4. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אולם ייתכנו מקרים שאינם בשליטת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, וביחס אליהם האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7. ביטול עסקה

משתמש רשאי לבטל את הרשמתו לכנס או לכל פעילות אחרת, בהתאם לתנאים שיפורטו בפרסום כל כנס, וככל שלא פורסמו, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1970, כאשר כל הודעה על רצונו של המשתמש לבטל את התשלום שביצע בתוך פרק הזמן המותר עפ"י חוק – ייעשה בכתב למשרדי האגודה הישראלית לפיזיקה באמצעות הפקס.

8. אחריות

   8.1. בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או על מפעילתו ו/או על האגודה הישראלית לפיזיקה  או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק מכל סוג ומין שהוא, בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של שירותים, בתשלום תמורה ו/או אי תשלום תמורה בגין השירותים ו/או בכל מידע, תוכנה, שירות המוצגים באתר ו/או הושגו באמצעותו ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, אפילו אם נודע לאתר ו/או למפעילת האתר ו/או למי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.

   8.2. האתר ו/או מפעילת האתר ו/או האגודה הישראלית לפיזיקה ומי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה ו/או שימוש לרעה ו/או שלא כדין ו/או במרמה שייעשה על ידי משתמש ו/או ע"י כל צד שלישי בכרטיס האשראי או בכל פרט שימסור המשתמש באתר זה. 

9. תנאים נוספים

   9.1. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח לכל משתמש באתר הודעת דואר אלקטרוני או לפנות אליו בכתב או בכל אופן אחר בכל מידע בקשר לשימוש באתר.

   9.2. אם מסיבה כלשהי ימנע מהאגודה ו/או מפעילת האתר לנהל את האתר באופן סדיר ותקין, לא יהיו הנ"ל ו/או מי מטעמם אחראים באופן כלשהו כלפי משתמש ו/או צד שלישי.

   9.3. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל עסקה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

   9.4. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo    ) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. חל איסור להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.

   9.5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ו/או בירור כל מחלוקת הנובעת ו/או בקשר עם השימוש באתר, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך במחוז הדרום בלבד.

   9.6. רישומי המחשב של מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונותן.

   9.7. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, בכפוף למתן הודעה באתר על אודות שינוי התקנון.

10. פרטיות ואבטחה

   10.1. אתר זה הינו מערכת סגורה ומאובטחת, הן בתקשורת מול הלקוח     והן בהגנה על השרתים השונים במערכת.

   10.2. כל פרטי הלקוח, לרבות פרטי החיוב, נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו    ניתן לגישה, אלא למספר מצומצם של אנשים המורשים לכך. מפעילת האתר מבטיחה כי לא יעשה במידע השמור אצלה כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים וכי לא תעביר מידע רגיש זה לשום גורם אחר.

   10.3. התקשורת עם הלקוח פועלת באופן מוצפן באמצעות פרוטוקול SSL  . הפרוטוקול הוא סטנדרט עולמי, ומאפשר הצפנה של המידע בין השרת לדפדפן של המשתמש, כך שאף גורם שמאזין באינטרנט או שהמידע עובר באמצעותו לא יכול לצותת למידע.

   10.4. ניתן להשתמש בשירות באופן אנונימי. לקוח שמעוניין לשמור בשרת את פרטיו על מנת לקבל סטטוס רכישות קודמות או להקל על שימוש עתידי (זכירת כתובת למשל) יקבל סיסמה לצורך הגנה על פרטים אלו. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים בבסיס הנתונים של המערכת, אלא אך ורק לצורך ביצוע הגביה ותו לא.

   10.5. בכדי למנוע שימוש בכרטיס גנוב, מתבצעת בדיקה קפדנית לאימות פרטי הכרטיס מול חברות האשראי בכל תשלום. חשוב לציין שעל פי חוק, כאשר נעשה בכרטיס ''שימוש לרעה", כלומר שימוש בידי מי שאינו מורשה לכך, אם יודיע בעל הכרטיס על כך לחברת האשראי יושב לו סכום הקניה.

   10.6. מערכת התשלומים באתר עושה שימוש ב"עוגיות" (cookies) על-מנת לזהות את הלקוח במעבר בין הדפים השונים וכדי לשמור על רציפות השירות ומניעת session hijacking, ה"עוגיה" לא מכילה מידע אודות הלקוח, פרטים שהוזנו על-ידו או היסטוריה על פעולותיו. לא מתבצע כל מעקב או איסוף מידע על הלקוח בדרך זו.