Prize Rules

תקנון פרסי האגודה הישראלית לפיסיקה

גרסא קודמת משנת 2013 -  לחץ כאן


האגודה תעניק פרסים כלהלן. המימון המידי יבוא מהתקציב השוטף, אך נעשה מאמץ למימון מסודר של הפרסים, הצמדת "שם" לכל פרס, ומתן חסות האקדמיה למדעים לפרסים.

א. פרס הצטיינות לפיסיקאי צעיר

כללי

 1. מטרת הפרס היא לעודד ולהוקיר מדענים צעירים מצטיינים בישראל על הישגיהם במחקר בפיסיקה.
 2. הפרס יוענק לאיש סגל באוניברסיטה או במוסד מחקר ברמה אקדמית, עד 5 שנים מאז הקליטה במוסד, (לאחר הגעתו ארצה, גם אם עברו יותר מ-10 שנים מאז קבלת הדוקטורט), ללא הגבלת מין או גיל.
 3. בכל שנה יוענק פרס אחד. במקרה הצורך ניתן לחלקו בין שני זוכים.
 4. הפרס יכלול מענק כספי, שגובהו יקבע על פי מקורות המימון.
 5. תינתן עדיפות לחוקרים שעיקר מחקרם נעשה בישראל.
 6. במבט רב-שנתי יעשה מאמץ לפזר את הפרסים בין תחומי הפיסיקה ובין נסיונאים ותאורטיקאים.
 7. הפרס יוענק על ידי נשיא האגודה לפיסיקה במסגרת הכנס השנתי של האגודה, ויפורסם באתר האגודה ובכתב העת שלה. 
 8. המועמדויות לפרס תוגשנה לנשיא האגודה לפיסיקה על ידי ראשי המחלקות או הדיקנים לפיסיקה במוסדות השונים, או על ידי חברי האקדמיה הישראלית למדעים. 
 9. תיק ההגשה לפרס יכלול קורות חיים, רשימת פרסומים, מכתב מהמגיש ולפחות שלושה מכתבי המלצה יזומים על ידי המגיש ממדענים בעלי מעמד בינלאומי בתחום.

 

 


תקנון ועדת הפרס

 1. זוכה הפרס יבחר על ידי ועדה מקצועית חסויה, אשר תורכב מ-5 פרופסורים בעלי קביעות באוניברסיטה או במכון מחקר.
 2. חברי הועדה ימונו על ידי נשיא האגודה הישראלית לפיסיקה לכהונה של 3 שנים, תוך תחלופה מדורגת של החברים, ותוך שאיפה לייצוג רחב של מוסדות המחקר.
 3. אחד מחברי הועדה ימונה על ידי נשיא האגודה כיו"ר הועדה. הוא ירכז את פעילות הועדה, ויקבע את אופן קבלת ההחלטה על ידי הועדה.
 4. חברי הועדה לא יגישו מועמדים מטעמם.
 5. פעילות הועדה תעשה בסודיות ודיוניה יישארו חסויים. החלטת הועדה היא סופית, ללא ערעור.
 6. יו"ר הועדה יעביר את החלטת הועדה לנשיא האגודה, בצרוף פסקה המסכמת את הנימוקים לפרס. נשיא האגודה יודיע לזוכה הפרס על זכייתו.


התחייבויות זוכה הפרס

 1. זוכה הפרס יתחייב להיות נוכח פיזית בכנס השנתי של האגודה הישראלית לפיסיקה על מנת לקבל את הפרס.
 2. הזוכה יוזמן לשאת הרצאה על עבודתו במסגרת הכנס.


ב. פרסי הצטיינות לתלמידי מחקר
כללי

 1. מטרת הפרס היא לעודד ולהוקיר תלמידי מחקר מצטיינים בישראל על הישגיהם במחקר בפיסיקה.
 2. בכל שנה יוענקו שני פרסים, האחד לתלמיד מחקר בתחום העיוני והאחר לתלמיד מחקר בתחום הניסויי.
 3. הפרס יוענק לתלמידים לקראת תואר דוקטור. 
 4. הפרס יכלול מענק כספי, שגובהו יקבע על פי מקורות המימון.
 5. במבט רב-שנתי יעשה מאמץ לפזר את הפרסים בין תחומי הפיסיקה השונים.
 6. הפרס יוענק על ידי נשיא האגודה לפיסיקה במסגרת הכנס השנתי של האגודה, ויפורסם באתר האגודה ובכתב העת שלה.
 7. המועמדויות לפרס תוגשנה לנשיא האגודה לפיסיקה על ידי ראשי המחלקות או הדיקנים לפיסיקה במוסדות השונים, שיוכלו להגיש עד שני מועמדים מכל סוג. 
 8. תיק ההגשה לפרס יכלול קורות חיים, רשימת פרסומים, תאור קצר של המחקר על ידי המועמד, מכתב מהמגיש, מכתב  מהמנחה של עבודת הדוקטורט, ולפחות מכתב המלצה נוסף ממומחה בעל שם. 

תקנון ועדת הפרס

 1. זוכי הפרס יבחרו על ידי ועדה מקצועית חסויה, אשר תורכב מ-3 חברי סגל בעלי קביעות בדרגת מרצה בכיר ומעלה באוניברסיטה או במכון מחקר.
 2. חברי הועדה ימונו על ידי נשיא האגודה הישראלית לפיסיקה לכהונה של 3 שנים, תוך תחלופה מדורגת של החברים, ותוך שאיפה לייצוג רחב של מוסדות המחקר, בראיה רב שנתית.
 3. אחד מחברי הועדה ימונה על ידי נשיא האגודה כיו"ר הועדה. הוא ירכז את פעילות הועדה, ויקבע את אופן קבלת ההחלטה על ידי הועדה.
 4. חברי הועדה המקצועית לא יגישו מועמד מטעמם.
 5. פעילות הועדה תעשה בסודיות ודיוניה יישארו חסויים. החלטת הועדה היא סופית, ללא ערעור.
 6. יו"ר הועדה יעביר את החלטת הועדה לנשיא האגודה, בצרוף פסקה המסכמת את הנימוקים לפרס. נשיא האגודה יודיע לזוכה הפרס על זכייתו.

 

 

התחייבויות זוכי הפרס

 1. זוכי הפרס יתחייבו להיות נוכחים פיזית בכנס השנתי של האגודה הישראלית לפיסיקה על מנת לקבל את הפרס.
 2. הזוכים יוזמנו לשאת הרצאה על עבודתם במסגרת הכנס.