The IPS Regulations

תקנון

 1. שם העמותה: האגודה הישראלית לפיזיקה, חי"פ, (מס' עמותה 580017010).
 2. כתובת העמותה: https://www.israelphysicalsociety.org וכן במוסד שאליו משתייך הנשיא המכהן.
 3. מטרות העמותה: קידום והפצת ההשכלה והמחקר בפיזיקה.
 4. חברות בעמותה: כל אדם בארץ או בחו"ל אשר מטרות העמותה קרובות ללבו, אשר מקבל את התקנון ואת החלטות מוסדות העמותה ואשר משלם דמי חבר.
 5. סוגי חברות:
  1. חבר רגיל (Regular member) הנו פיסיקאי בעל תואר ראשון בפיזיקה, או בעל הכשרה אקדמית שקולה (כגון כימאי או מהנדס), העוסק בפיזיקה, אשר מסכים עם מטרות העמותה וחפץ לקחת חלק פעיל בפעילות העמותה. חבר רגיל נהנה משירותים והטבות המסופקים ע"י העמותה. חבר רגיל רשאי להשתתף בבחירות למוסדות האגודה.
  2. חבר סטודנט (student member) הנו סטודנט במוסד להשכלה גבוהה הלומד לקראת השלמת התואר הראשון, אשר מטרות העמותה קרובות ללבו ואשר רוצה להצטרף לעמותה. חבר סטודנט נהנה משירותים והטבות המסופקים ע"י העמותה ורשאי להיבחר למוסדות העמותה.
  3. חבר גמלאי (retired member) הנו חבר רגיל לשעבר אשר יצא לגמלאות. חבר גמלאי נהנה משירותים והטבות המסופקים ע"י העמותה. חבר גמלאי רשאי להשתתף בבחירות למוסדות האגודה.
  4. חבר מורה (teacher member) הנו מורה לפיסיקה או למקצוע הקשור לפיסיקה בבית-ספר יסודי או על יסודי, אשר מטרות העמותה קרובות ללבו ואשר רוצה להצטרף לעמותה. חבר מורה נהנה משירותים והטבות המסופקים ע"י העמותה ורשאי להשתתף בבחירות למוסדות האגודה.
  5. חבר נלווה (associated member) הנו כל אדם אשר מטרות העמותה קרובות ללבו ואשר רוצה להצטרף לעמותה ושאינו חבר רגיל, חבר סטודנט, חבר גמלאי או חבר מורה. חבר נלווה נהנה משירותים והטבות המסופקים ע"י העמותה. חבר נלווה אינו יכול לבחור או להיבחר למוסדות העמותה.
  6. חבר כבוד (fellow) הנו אדם אשר הוענקה לו חברות באגודה עבור תרומתו לקידום הפיסיקה ו/או מטרות העמותה. חבר כבוד יכול לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
 6. גוף חבר (corporate member) יכול להיות כל גוף בארץ או בחו"ל אשר מתעניין במטרות העמותה ועוזר בהשגת מטרות העמותה. גוף חבר בעל וותק של לפחות 3 שנים רצופות, רשאי להציע מועמד למועצה.
 7. פקיעת חברות:
  1. החברות בעמותה פוקעת:
   1. במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו.
   2. בפרישה מהעמותה, הודעת הפרישה תועבר לוועד בהקדם.
   3. באי תשלום דמי חבר (אוטומטית)
   4. בהוצאה מן העמותה.
  2. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
   1. החבר לא קיים את הוראות התקנון ו/או החלטות מוסדות העמותה.
   2. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
   3. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
  3. לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות להשמיע טענותיו לפני הועד, ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיף 7.2 ( 1 ) ,( 2 ) או  (3 ) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 8. מוסדות העמותה:
  1. אסיפה כללית מתכנסת לפחות פעם בשנה.
  2. יומה, שעתה, מיקומה וסדר היום של האסיפה הכללית ייקבעו ע"י הועד המנהל.
  3. האסיפה הכללית תכונס ע"י הודעה במרשתת. ההודעה תפורסם לפחות חודש לפני המועד הנקבע לאסיפה ותכלול מידע על מועד, זמן, מיקום וסדר היום של העמותה.
  4. אסיפה כללית תהיה חוקית בכל מספר המשתתפים.
  5. האסיפה הכללית תשמע דו"ח על פעילות העמותה, תדון בו ובדו"ח כספי שנתי ותבחר ועד מנהל, מועצה וועדת ביקורת.
  6. הועד המנהל והמועצה רשאים לכנס אסיפה כללית מיוחדת. סדר היום של אסיפה כללית מיוחדת ייקבע ע"י הועד ואינו חייב לכלול את הנושאים האמורים בסעיף 8.5 .
  7. לכל החברים יש זכויות הצבעה שוות. החלטות תתקבלנה ברוב קולות פשוט.
  8. חברי האגודה הרוצים להכניס סעיף מסוים בסדר היום יודיעו על כך לוועד המנהל לכל הפחות שבועיים לפני מועד האסיפה.
  9. לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה, חייב הועד לכנס אסיפה כללית מיוחדת תוך חודשיים, באסיפה זו חובה לדון בסעיפים הרשומים בדרישה.
 9. הועד המנהל והמועצה:
  1. מספר חברי המועצה ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משמונה. לא יהיו במועצה יותר משני חברים מאותו מוסד.
  2. חברי המועצה יבחרו על ידי האסיפה הכללית מתוך חברי העמותה שהיו חברים באגודה בשלושת השנים שקדמו לבחירתם ברציפות. במקרים חריגים תהיה רשאית המועצה לאשר למועמד לעמוד לבחירה גם אם לא היה חבר במשך שלוש שנים רצופות.
  3. הועד המנהל יורכב מנשיא (יו"ר העמותה), סגן נשיא, גזבר, מזכיר וחבר נוסף לפי הצורך. חברי הועד המנהל יהיו חברי המועצה.
  4. הועד והמועצה יכהנו מהיבחרם באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר מועצה יכול להיבחר מחדש. לא יכהן חבר הועד המנהל בתפקיד נשיא, סגן נשיא, גזבר או מזכיר יותר משלוש שנים.
  5. חבר המועצה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב.
  6. הועד רשאי לצרף חברים חדשים במקום אלה שהתפטרו או אם יחליט שזה נחוץ להשגת מטרות העמותה. החברים שצורפו יכהנו כחברי ועד לכל דבר עד שאסיפה כללית תבחר ועד חדש.
  7. נשיא האגודה מכהן שלוש שנים ולא יכול להיבחר לתפקיד זה שנית.
  8. עם תום כהונתו של נשיא האגודה יתמנה סגן הנשיא לנשיא. המועמד לסגן נשיא יוצע על ידי המועצה או על ידי עשרה חברי האגודה. אם יאשר את הסכמתו להיות מועמד לתפקיד ובתנאי שאינו שייך לאותם מוסדות שאליהם השתייכו הנשיאים האחרונים. המועמד לתפקיד סגן הנשיא יעמוד לבחירת חברי האגודה. לכל חבר רגיל יש זכות הצבעה. הועד המנהל רשאי להחליט על סידורי הבחירה, לרבות בחירות אלקטרוניות.
  9. הועד המנהל רשאי להסדיר לעצמו את מועד ישיבות המועצה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
  10. החלטות הועד המנהל והמועצה תתקבלנה ברוב קולות המצביעים. ניתן לקבל החלטות בהצבעה אלקטרונית.
  11. המועצה תנהל פרוטוקולים של החלטותיה. הפרוטוקולים יתועדו וישמרו באתר האגודה.
 10. ועדת ביקורת נבחרת ע"י האסיפה הכללית, מספר החברים בה לא יהיה פחות משניים. לא יהיו בה חברים מאותו מוסד או ממוסד שאליו משתייך נשיא האגודה. חבר המועצה אינו יכול להיות חבר בועדת ביקורת.
 11. ייצוג העמותה וזכות חתימה: זכות החתימה היא בידי הנשיא והגזבר (כל אחד לחוד), ובידי כל מי שהועד מסמיך אותו ובלבד שהסמכה זו תועדה בפרוטוקול.
 12. נכסים לאחר פירוק:
  1. פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, במידה ונשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף ( 2 ) 9 לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.
  2. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין החברים אסורה.
 13. כל חבר רגיל יכול להציע לוועד המנהל ולמועצה הצעות לשינוי התקנון. החלטה להביא הצעות השינויים להצבעה היא בידי הועד המנהל והמועצה. לפי דרישה בכתב של עשירית מכלל חברי העמותה חייב הועד המנהל להוציא את ההצעות הרשומות בדרישה להצבעה. ההצבעהתתקיים כאמור בסעיף 9.7 .