The IPS Regulations

 

 1. שם העמותה: החברה הישראלית לפיסיקה, חי"פ, (מס' עמותה 58001701).
 2. כתובת העמותה: https://www.israelphysicalsociety.org וכן במוסד שאליו משתייך הנשיא המכהן.
 3. מטרות העמותה: קידום והפצת ההשכלה והמחקר בפיסיקה.
 4. חברות בעמותה: כל אדם בארץ או בחו"ל אשר מטרות העמותה קרובות ללבו, אשר מקבלאת התקנון ואת החלטות מוסדות העמותה ואשר משלם דמי חבר.
 5. סוגי חברות:
  1. חבר רגיל (Regular member) הנו פיסיקאי בעל תואר ראשון בפיסיקה, או בעלהכשרה אקדמית שקולה (כגון כימאי או מהנדס), העוסק בפיסיקה, אשר מסכים עםמטרות העמותה וחפץ לקחת חלק פעיל בפעילות העמותה. חבר רגיל נהנה משירותיםוהטבות המסופקים ע"י העמותה. חבר רגיל יכול לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
  2. חבר סטודנט (student member) הנו סטודנט במוסד להשכלה גבוה, אשר מטרותהעמותה קרובות ללבו ואשר רוצה להצטרף לעמותה. חבר סטודנט נהנה משירותיםוהטבות המסופקים ע"י העמותה.
  3. חבר גמלאי (retired member) הנו חבר רגיל לשעבר אשר יצא לגמלאות. חבר גמלאינהנה משירותים והטבות המסופקים ע"י העמותה. חבר גמלאי יכול לבחור ולהיבחרלמוסדות העמותה.
  4. חבר מורה (teacher member) הנו מורה לפיסיקה או למקצוע הקשור לפיסיקה בבית-ספר יסודי או על יסודי, אשר מטרות העמותה קרובות ללבו ואשר רוצה להצטרףלעמותה. חבר מורה נהנה משירותים והטבות המסופקים ע"י העמותה. חבר מורה יכוללבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
  5. חבר נלווה (associated member) הנו כל אדם אשר מטרות העמותה קרובות ללבוואשר רוצה להצטרף לעמותה ושאינו חבר רגיל, חבר סטודנט, חבר גמלאי או חברמורה. חבר נלווה נהנה משירותים והטבות המסופקים ע"י העמותה.
  6. חבר כבוד (fellow) הנו אדם אשר הוענקה לו חברות בחי"פ עבור תרומתו לקידוםהפיסיקה ו/או מטרות העמותה.
 6. גוף חבר (corporate member) יכול להיות כל גוף בארץ או בחו"ל אשר מתעניין במטרות העמותה ועוזר בהשגת מטרות העמותה.
 7. פקיעת חברות:
  1. החברות בעמותה פוקעת:
   1. במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו.
   2. בפרישה מהעמותה, הודעת הפרישה תועבר לוועד בהקדם.
   3. באי תשלום דמי חבר (אוטומטית)
   4. בהוצאה מן העמותה.
  2. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחדהטעמים הבאים:
   1. החבר לא קיים את הוראות התקנון ו/או החלטות מוסדות העמותה.
   2. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
   3. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
  3. לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לחברהזדמנות להשמיע טענותיו לפני הועד, ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיף 7.2 ( 1 ( ,) 2 )או ) 3 ( אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 8. מוסדות העמותה:
  1. אסיפה כללית מתכנסת לפחות פעם בשנה.
  2. יומה, שעתה, מיקומה וסדר היום של האסיפה הכללית ייקבעו ע"י הועד המנהל.
  3. האסיפה הכללית תכונס ע"י הודעה במרשתת. ההודעה תפורסם לפחות חודש לפניהמועד הנקבע לאסיפה ותכלול מידע על מועד, זמן, מיקום וסדר היום של העמותה.
  4. אסיפה כללית תהיה חוקית בכל מספר המשתתפים.
  5. האסיפה הכללית תשמע דו"ח על פעילות העמותה, תדון בו ובדו"ח כספי שנתי ותבחרועד מנהל, מועצה וועדת ביקורת.
  6. הועד המנהל והמועצה רשאים לכנס אסיפה כללית מיוחדת. סדר היום של אסיפהכללית מיוחדת ייקבע ע"י הועד ואינו חייב לכלול את הנושאים האמורים בסעיף 8.5 .
  7. לכל החברים יש זכויות הצבעה שוות. החלטות תתקבלנה ברוב קולות פשוט.
  8. חברי חי"פ הרוצים להכניס סעיף מסוים בסדר היום יודיעו על כך לוועד המנהל לכלהפחות שבועיים לפני מועד האסיפה.
  9. לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חבריהעמותה, חייב הועד לכנס אסיפה כללית מיוחדת תוך חודשיים, באסיפה זו חובה לדוןבסעיפים הרשומים בדרישה.
 9. הועד המנהל והמועצה:
  1. מספר חברי המועצה ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משמונה. לאיהיו במועצה יותר משני חברים מאותו מוסד.
  2. הועד המנהל יורכב מנשיא )יו"ר העמותה(, סגן נשיא, גזבר, מזכיר וחבר נוסף לפיהצורך. חברי הועד המנהל יהיו חברי המועצה.
  3. הועד והמועצה יכהנו מהיבחרם באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועדחדש. חבר מועצה יכול להיבחר מחדש. לא יכהן חבר הועד המנהל בתפקיד נשיא, סגןנשיא, גזבר או מזכיר יותר משלוש שנים.
  4. חבר המועצה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב.
  5. הועד רשאי לצרף חברים חדשים במקום אלה שהתפטרו או אם יחליט שזה נחוץלהשגת מטרות העמותה. החברים שצורפו יכהנו כחברי ועד לכל דבר עד שאסיפהכללית תבחר ועד חדש.
  6. נשיא חי"פ מכהן שלוש שנים ולא יכול להיבחר לתפקיד זה שנית.
  7. עם תום כהונתו של נשיא חי"פ יתמנה סגן הנשיא לנשיא. המועמד לסגן נשיא יוצע עלידי המועצה או על ידי עשרה חברי חי"פ. אם יאשר את הסכמתו להיות מועמד לתפקידובתנאי שאינו שייך לאותם מוסדות שאליהם השתייכו הנשיאים האחרונים. המועמדלתפקיד סגן הנשיא יעמוד לבחירת חברי חי"פ . לכל חבר רגיל יש זכות הצבעה. הועדהמנהל רשאי להחליט על סידורי הבחירה, לרבות בחירות אלקטרוניות.
  8. הועד המנהל רשאי להסדיר לעצמו את מועד ישיבות המועצה , ההזמנה להן, המנייןהדרוש בהן ודרך ניהולן.
  9. החלטות הועד המנהל והמועצה תתקבלנה ברוב קולות המצביעים. ניתן לקבל החלטותבהצבעה אלקטרונית.9.10 המועצה תנהל פרוטוקולים של החלטותיה. הפרוטוקולים יתועדו וישמרו על ידימזכיר הועד ומזכירת חי"פ.
 10. ועדת ביקורת נבחרת ע"י האסיפה הכללית, מספר החברים בה לא יהיה פחות משניים. לאיהיו בה חברים מאותו מוסד או ממוסד שאליו משתייך נשיא חי"פ. חבר המועצה אינו יכוללהיות חבר בועדת ביקורת.
 11. ייצוג העמותה וזכות חתימה: זכות החתימה היא בידי הנשיא והגזבר )כל אחד לחוד(, ובידיכל מי שהועד מסמיך אותו ובלבד שהסמכה זו תועדה בפרוטוקול.
 12. נכסים לאחר פירוק:
  1. פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, במידה ונשאר רכוש, יועבר רכושזה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף ) 2 ) 9 לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק ביןחבריה.
  2. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים אוטובות הנאה בכל צורה שהיא בין החברים אסורה.
 13. כל חבר רגיל יכול להציע לוועד המנהל ולמועצה הצעות לשינוי התקנון. החלטה להביאהצעות השינויים להצבעה היא בידי הועד המנהל והמועצה. לפי דרישה בכתב של עשירית מכללחברי העמותה חייב הועד המנהל להוציא את ההצעות הרשומות בדרישה להצבעה. ההצבעהתתקיים כאמור בסעיף 9.7 .