IPS Fellows

עמיתי האגודה

עמיתי האגודה לשנת 2018

עמיתי האגודה לשנת 2020

קול קורא להגשת מועמדים לעמיתי האגודה

רבותי,

בתפקידי כיו"ר הוועדה לבחירת מועמדים להענקת תואר עמית של האגודה הישראלית לפיזיקה אני פונה לכל אחד מכם בבקשה להציע לנו עד ארבעה מועמדים לתואר זה. לכל מועמד יש לספק אינפורמציה שכוללת מכתב המלצה מנומק, ביוגרפיה ורשימת פרסומים (ניתן להסתפק בלינקים דיגיטליים לצורך הרשימות). הוועדה תבחר מבין ההצעות שלכם, ושל כלל חברי האגודה, את המועמדים לפרס לשנת הלימודים הנוכחית.

אני מבקש לשלוח אלי את הצעותיכם בדואר אלקטרוני עד ליום 1.11.2019.

פרופ' דוד הורן

אוניברסיטת תל אביב 

יו"ר הוועדה לבחירת מועמדים להענקת תואר עמית של האגודה הישראלית לפיזיקה

  [email protected]

תקנון הפרס:

האגודה הישראלית לפיזיקה תכבד את חבריה שהצטיינו על ידי תרומתם הייחודית למדע

ולחברה, בכך שתעניק להם את תואר העמית.

1.     העמיתים יקבלו תעודה המעידה על התואר

2.     רשימת העמיתים תפורסם בדף הבית של האגודה

3.     מספר העמיתים לא יעלה על 20% מסך חברי האגודה.

4.     בכל שנה עברית נתונה יבחרו לכל היותר 10 עמיתים.

5.     כל חברי האגודה רשאים להציע מועמדים לתואר עמית ובתנאי שהמציע והמועמד הם חברי האגודה, ובעלי רצף חברות של לפחות שנתיים.

6.     הגשת המועמדות לשנה עברית נתונה תהיה עד 31 בדצמבר באותה שנה.

7.     המגיש ינמק את הבקשה, יציין את התרומות הייחודיות של המועמד למדע ולחברה, ויצרף קורות חיים של המועמד.

8.     העמיתים יבחרו על ידי ועדה שתמונה על ידי הנשיא בהתייעצות עם הועד המנהל.

9.     הועדה תמנה עד חמישה חברי האגודה שמתוכם שניים חברי האקדמיה למדעים.

10. הכהונה בוועדה תהיה למשך שנה.

11. חברי האגודה שזכו בפרס נובל, פרס וולף, פרס ישראל, פרס רוטשילד, וחברי האקדמיה הישראלית למדעים לא יוכלו להיות מועמדים לתואר עמית

12. חברי הועדה וחברים בוועד המנהל של האגודה לא יוכלו להיות מועמדים לתואר עמית בשנות כהונתם.

חברי הוועדה

פרופ'  אורה אנטין וולמן [email protected] 

פרופ' שלמה הבלין  [email protected]

פרופ'  אלי וקסמן [email protected]

פרופ' גיי פיינברג [email protected]

פרופ' מוטי שגב [email protected]