IPS Fellows

עמיתי האגודה

עמיתי האגודה לשנת 2018
עמיתי האגודה לשנת 2020
עמיתי האגודה לשנת 2021
עמיתי האגודה לשנת 2022

 

תקנון הפרס:

האגודה הישראלית לפיזיקה תכבד את חבריה שהצטיינו על ידי תרומתם הייחודית למדע

ולחברה, בכך שתעניק להם את תואר העמית.

1.     העמיתים יקבלו תעודה המעידה על התואר

2.     רשימת העמיתים תפורסם בדף הבית של האגודה

3.     מספר העמיתים לא יעלה על 20% מסך חברי האגודה.

4.     בכל שנה עברית נתונה יבחרו לכל היותר 10 עמיתים.

5.     כל חברי האגודה רשאים להציע מועמדים לתואר עמית ובתנאי שהמציע והמועמד הם חברי האגודה, ובעלי רצף חברות של לפחות שנתיים.

6.     הגשת המועמדות לשנה עברית נתונה תהיה עד 31 בדצמבר באותה שנה.

7.     המגיש ינמק את הבקשה, יציין את התרומות הייחודיות של המועמד למדע ולחברה, ויצרף קורות חיים של המועמד.

8.     העמיתים יבחרו על ידי ועדה שתמונה על ידי הנשיא בהתייעצות עם הועד המנהל.

9.     הועדה תמנה עד חמישה חברי האגודה שמתוכם שניים חברי האקדמיה למדעים.

10. הכהונה בוועדה תהיה למשך שנה.

11. חברי האגודה שזכו בפרס נובל, פרס וולף, פרס ישראל, פרס רוטשילד, וחברי האקדמיה הישראלית למדעים לא יוכלו להיות מועמדים לתואר עמית

12. חברי הועדה וחברים בוועד המנהל של האגודה לא יוכלו להיות מועמדים לתואר עמית בשנות כהונתם.

 

חברי הוועדה:

פרופ' הלינה אברמוביץ, אוניברסיטת תל-אביב - יו"ר