December 31st, 2017

December 31st, 2017

חברי אגודה יקרים, 

האגודה הישראלית לפיזיקה תעניק תואר עמית לחברי האגודה שתרמו תרומה מיוחדת למדע ולחברה.

אנו מבקשים מחברי האגודה להציע מועמדים לתואר עמית לשנה העברית תשע"ח.

יש להגיש את ההצעה למזכירת האגודה הגברת אביטל רוזנטל  [email protected] עד לתאריך 30 בינואר 2018

יש לצרף להגשה קורות חיים של המועמד.

 

תקנון העמיתים מצ"ב https://drive.google.com/file/d/1KhZuqJD50fFfqrUx-aYFgpARf-KgdaoG/view?usp=sharing

 

בברכה

יוסי אברון

נשיא האגודה 

Newsletter Items: